қазақша · русский · english
 
 
 
Оқытудың кредиттік жүйесі

 

Оқытудың  кредиттік технологиясы бойынша оқу процессін ұйымдастыру

Оқытудың кредиттік технологиясының негізгі басым бағыттары, кредитті оқытушы мен студенттердің оқу жұмыстары көлемінің бірізді өлшем бірлігі ретінде қолдана отырып, студенттердің өздігінен ұйымдастыру қабілеттілігін және оқу үрдісі шеңберінде білім беретін треакторияны таңдау негізінде өз бетімен білім алуды дамыту болып табылады.

Оқытудың кредиттік технологиясын қолдана отырып, оқу үрдісіндегі негізгі басым бағыттарды ұйымдастыру мынадай:

1.Білім  көлемін бір ізге келтіру;

2.Оқуды ең жоғары дараландыру үшін  жағдай жасау;

3.Студенттің өзіндік  жұмысының  тиімділігі мен қызметін  күшейту;

4.Оларды бақылаудың тиімді процедуралары негізінде нақты оқу жетістіктерін айқындау.

 

Оқтудың кредиттік технологиясына қосымшалар:

1.Студенттердің жеке білім беретін треакторияны  таңдауда олардың тікелей қатысуын қамтамасыз ететін элективті пәндер компоненттеріне  кіргізілген пәндерді таңдау  еркіндігі;

2.Студенттердің оқытушыларды таңдау еркіндігі;

3.Бiлiм беретiн траекторияны таңдауда студентке  көмектесетiн эдвайзерлерді оқу үрдісіне тарту;

4.Оқытудың интерактивті әдістемесін қолдану;

5.Білім беретін бағдарламаларды  игеруде студентердің өзіндік жұмыстарын активтендіру;

6.Білім беретін бағдарламаны құрастыруда, оқу үрдістерін  ұйымдастыруда факультеттердің, кафедралардың академиялық еркіндігі;

7.Студенттер мен оқытушылардың әрбір пән бойынша еңбек шығындарын бағалау үшін кредиттік жүйелерді енгізу. Оқу үрдісіне қажетті барлық оқу және әдістемелік материалдарды  қағаз және электронды түрде қамтамасыз ету;

8.Студенттің оқу жетістіктерін бақылаудың тиімді әдістері;

9.Әрбір оқу пән бойынша студентің оқу жетістіктерін  бағалаудың  балдық-рейтингті  жүйесін  қолдану.

 

Бір оқу жылы шеңберінде оқу процессін ұйымдастыру ғылыми кеңестің шешімі негізінде Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры бекіткен, академиялық күнтізбеге сәйкес жүзеге асырылады;

Оқу жылы академиялық мерзімдерден, аралық бақылау кезеңдерінен, іс-тәжірибе және демалыстардан тұрады. Бітіретін курста оқу жылына  қорытынды бақылау мерзімі қосылады. Университеттегі академиялық мерзім ұзақтығы 15 аптадан тұратын семестр болып табылады.

 

Оқу жылы ережеге сәйкес, 35 аптадан тұрады:

30 - теориялық оқу,

5 - қорытынды бақылау.

 

Дегенмен күндізгі бөлім студентеріне жылына екі рет, ұзақтығы 7 аптадан кем емес демалыстар бекітілген.Оқу жылының басы 1 қыркүйектен  басталады. Жазғы семестр (бітіру курстарын қоспағанда) өткізіледі, оқу мерзмі 6 аптаға дейін, оның  4-5 аптасы  теориялық оқу, 1 аптасы - қорытынды бақылау (емтихандық сессия).

Оқу сабақтары көбінесе белсенді шығармашылық түрде (тренингтер, іскерлік ойындар, диспуттар, дөңгелек үстелдер, семинарлар) жүргізіледі.

Оқу сабақтары:

1)Күндізгі бөлім студентері үшін бір немесе екі аусымдық сабақ 8,00-18.30 сағатқа  дейін жалғасады.

2)Сырттай оқу бөлімінің студенттері үшін еркін аудиториялық қордың болуына байланысты сабақтар 8.00 -20.00 сағатқа жалғасады.

Студенттің өзіндік жұмысы екіге бөлінеді: СОӨЖ (оқытушы жетекшілігімен) және толығымен дербес орындалған СӨЖ. СӨЖ жалпы көлемі студенттен күн сайынғы өзіндік жұмысынан талап етілетін тапсырмаларымен расталады. СОӨЖ жалпы оқу сабақтарының кестесіне кірмейтін, жеке кесте бойынша орындалатын студенттің аудиториядан тыс жұмысы болып саналады. СОӨЖ -ге оқу бағдарламаларының орындалуы күрделі сұрақтары бойынша кеңестер, үй тапсырмаларының орындалуы, курстық жұмыстар (жобалар), семестрлік  жұмыстардың бақылауы, есеп беру және СӨЖ басқа да тапсырмалары кіреді.СӨЖ барлық түрі міндетті түрде силлабуста сипатталады және ПОӘК нұсқауымен белгіленген нақты тапсырмалар, баға критерилері және оларды тапсыру кестелері көрсетілген.

 

 

 

 

1042
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler