қазақша · русский · english
 
 
 
Глоссари

 

Академиялық күнтізбе - оқу және бақылау шараларын, демалыс күндерін көрсете отырып (демалыс және мерекелер), ағымдағы оқу жыл ішінде кәсіби тәжірибелерді өткізу күнтізбесі.

 

Академиялық мобилділік-студент немесе оқытушы-зертеушілерді білім алу немсе білгілі академииялық мерзімде басқа жоғары оқу орындарына (ел ішінде немесе шетелге) өз жоғары оқу орнынан меңгерген білім бағдарламаларын кредит түрінде міндетті қайта тапсыруымен басқа жоғары оқу орындарында оқуларын жалғастыру үшін орын ауыстыру болып табылады.

 

Академиялық мерзім (Academic Term) - теориялық оқыту мерзімі : 15 апталық семестр.

 

Академиялық еркіндік-студенттерді, оқытушыларды творчестволық дамыту үшін шарттар жасау мақсатымен білім беретін қосымша қызмет көрсету ұйымдарын таңдау, компаненті пәндер бойынша білім мазмұнын дербес анықтау үшін студентке берілетін білім беретін процесстің субъекті өкілеттіктердің жиынтығы және оқыту әдістері мен инновациялық технологияларды қолдану болып табылады.
Академиялық қарыз - іскерлік сараптау үрдісінде студент алған қанағаттанарлықсыз баға.

 

Академиялық рейтинг(Academic rating) - студентің аралық іскерлік сараптау нәтижелері бойынша құрастырылатын пәндердің оқу бағдарламаларын меңгеру деңгейінің сандық көрсеткіші.

 

Академиялық дәреже (Academic Degree) - қорытынды іскерлік сараптау нәтижелері бойынша, білім ұйымдармен білім беретін оқу бағдарламаларын лайықты меңгерген студентке берілетін дәреже.

 

академиялық сағат (Academic hour) оқытушы мен студенттің оқу сабақтарының барлық түрлерінің (аудиториялық жұмыс) кестесі бойынша немесе жеке кестелер бойынша бекітілген түйіскен жұмыстары

 

Белсенді таратылатын материалдар (Hand-outs) -оқу сабақтарында тапсырмаларды шығармашылық табысты орындау үшін студентке таратылатын көрнекті (тезистер, дәрістер, сілтемелер, слайдтар, мысалдар, глоссарилер,өзіндік жұиыстар үшін тапсырмалар және т.б.) материалдар.
Аппеляция (Appeal) студент білімін тиімсіз бағалаған жағдайда жою немесе айқындау үшін өткізілетін процедура.

 

Оқу жетістіктері бағаларының балдық- рейтингті әріптік жүйесі -студентке рейтинг орнатуға мүмкіндік беретін сандық баламамен әріптік жүйеде халықаралық тәжірибеде қабылданған лайықты баллдарда оқу табыстары деңгейінің бағалар жүйесі.

 

бакалавр (Bachellor) - білім беретін бакалавриаттық бағдарламаны меңгерген тұлғаға берілетін Академиялық дәреже.

 

Бакалавриат (Bacсalaureate) - " Бакалавр" академиялық дәрежесі берілетін жоғарғы кәсіби білім деңгейі.

 

Дифференциалдаған сынақ -лабораториялық, есепті-график түрінде жұмыстарды,кәсіби тәжірибелердің барлық түрлерінен өтуді, бекітілген бағдарламаға сәйкесдене шынықтыру бойынша сабақтарды сапалы орындау мақсатында өткізілетін процедура.

 

Екі дипломдық білім - екі тең бағалы диплом алу мақсатымен (білім беретін бағдарламалар) екі оқу жоспар бойынша параллель оқытуға мүмкіндігі (Double Majior) немесе бір негізгі және екінші қосымша (Majior дипломды - Minor) диплом беру..

 

Оқу пәнге жазу (Enrollment) - Студентің процедуралық оқу пәндеріне алдын-ала жазылуы.
Жеке оқу жоспары-бір үлгідегі оқу жоспары және элективті пәндердің тізбегі негізінде әрбір оқу жылына эдвайзер көмегімен студенттің жеке оқу жоспары құрастырылады.

 

Студентің қорытынды бақылауы (Qualification Examination) - мемлекеттік білімнің жалпы міндетті стандартын ескеріп студенттің меңгерген оқу пәндері көлемін игеру дәрежесін анықтау мақсатыда жүргізілетін процедура

 

Қорытынды бақылау -студентің оқу пәндері бағдарламасын игеру мақсатында ағымдық қорытынды емтихандар формасындағы оқу жетістіктерін бақылау

 

Интранет (Intranet) - білім ұйымдарының ішкі дербес желісі.

893
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler