қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Иманкулова Софья Копесбаевна

Иманкулова Софья Копесбаевна

 

Аты-жөні, тегі

ИМАНКУЛОВА СОФЬЯ КОПЕСБАЕВНА

Туылған жылы

25 қаңтар 1948 жыл

Білімі

1971ж. С.М.Киров атындағы ҚазМУ-нің биология факультетінің «Химия және Биология» мамандығын бітірген. Біліктілігі «Биология және химия пәнінің оқытушысы».

Ғылыми дәрежесі және атағы

1981       ж - биология ғылымдарының кандидаты. Мамандығы:

14.00.07 - Гигиена  (8 маусым 1981ж.).Қазақ ССР ДСМ ҒЗИөлкелік патология кеңесі.

1997 жылданботаника және жалпы биологиикафедрасыныңпрофессоры

ЖОО бітіргеннен кейінгі қызметі және жұмыс орыны

1971-1974 жж. Қазақ ССРҒылым Академиясыботаника институты - лаборант

1974-1989 жж.КСРОМҒАтағам институты - кғқ, ағқ, ғылыми хатшы

1991 - 1996 жж. ботаникакафедрасының доценті

1996 жылдан қазіргі кезде ботаника және жалпы биология кафедрсының меңгерушісі, профессор

Ғылыми қызығушылығы

Қазақстанның пайдалы өсімдіктерінің алуантүрлері табиғи қоры

Жарияланымдары

1.Иманкулова С.К., Шалабаев К.И., Шоканова А.Ш., Аманбекова Д.М. Botany. Textbook. - Almaty: Association of higher educational institutionsof Kazakhstan, 2016. - 246 p.

2.Иманкулова С.К. Шалабаев К.И. Аманбекова Д.М. Ботаника. Учебное пособие. КазҰПУ типографиясы «Ұлағат», Алматы, 2016.- 295с.

3.С.К.Иманкулова, Б.Т. Едилбаев. Биоэкология. КазҰПУ типографиясы «Ұлағат», Алматы, 2016.-264 с.

4.Иманкулова С.К., Айдарбаева Д.К. Растительные ресурсы Казахстана и их освоение (учебное пособие). КазНПУ им Абая типография «Ұлағат», г. Алматы, 2016 г. - 216 с.

5.Иманкулова С.К., Сейлова Л.Б.  Аспекты эмбриологии апомиксиса у представителей рода Веtа. Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal). Варшава. 2016, n.2. С.173-176.   

6.Иманкулова С.К., Айдарбаева Д.К. Создание инновационной образовательной среды в преподавании биологии (на примере дисциплины  «Растительные ресурсы Казахстана»). «Биологическое и экологическое образование в школе и вузе». (22-26 ноября 2016г.Санкт-Петербург, Россия).С.138-141

7.Иманкулова С.К. Внедрение современных технологий обучения в образовательную среду Казахстана (на примере case-study) Внедрение современных технологий обучения в образовательную среду Казахстана (на примере case-study) Международная научная журнал Инновационная наука. ISSN 2410-6070. 12-2016г. Часть 3.

8.Иманкулова С.К. Кенжебаева З.С. Применение современных технологии при преподавании биологи. Материалы  Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биологического и экологического образования в средней и высшей школе: инновация и опыт»  2017г. Алматы 227-229 с.

9.Иманкулова С.К., Майматаева А.Д. Возможности информационно-коммуникационной образовательной среды для достижения современных образовательных результатов. Материалы Международной научно-практической конференции «Модернизация естественнонаучного  образования в условиях обновленного содержания».

10.Иманкулова С.К., Айдарбаева Д.К. Шығыс Қазақстандағы пайдалы өсімдіктердің қазіргі жағдайы. «Орта және жоғарғы мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары:инновация және тәжірибе» халықаралық ғылыми-практикалық конференция(14-15 қазан, 2016 ж.) - Алматы, 2016. 265-271 б.

11.Иманкулова С.К. Бугенов Н.М. Боранова Н. Внедрение современных технологий обучения в образовательную среду Казахстана (на примере саes-study). Международный научный журнал ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА. ISSN 2410-6070. Часть 3. 58-62 с.

12.S.K.Imankulova, J.B.ChildibayevМ.B.Amanbaeyeva, A.D.Maimatayeva, Z.O.Unerbayeva, K.I. Shalabayev, S.V.Sumatokhin/ Methodology of research activity development in preparing future teachers with the use of information resources//// EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 13(11):7399-7410, ISSN:1305-8215. IF - 0,903, SJR_0,510, SNIP-1,062 (Web of Science).  - Turkey, 2017. - P.7400-7410.

Ғылыми жобаға қатысқаны

«Создание и изучение мутантных линий пшеницы для идентификации их селекционно -ценных форм и новых аллелей генов, контролирующих ключевые адаптивные свойства». Жоба БжҒМ комитетінің гранты бойынша әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен бірлесе отырып орындалды (2012 - 2014)

Изучение современного  состояния  зарослей  цистанхе  в Жамбылской области (район  Мойынкумский) и вовлечение  их в хозяйственное использование. ТОО «Ван-2005»  (2015)

Қай жылдан бастап кафедрада қызмет атқарады

1989 жылдан бастап кафедрада қызмет атқарады

Қоғамдық жұмысы

1990 - Абай атындағы ҚазҰПУ- нің Жаратылыстану және география институтының ғылыми кеңесінің мүшесі

2000-"ТЕРРА" қашықтықтан зондтау және географиялық зерттеулер орталығы,  ғылыми-техникалық кеңестіңмүшесі

Телефон номері

8 707 827 95 27: musaev55.55@mail.ru


← Кері оралу

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler