қазақша · русский · english
Біз туралы
Білім
  Ынтымақтастық
Институттар
  Ғылым
Даму
  Кітапхана
Студенттік өмір
  Түлек
Ресурстар
  Оқу порталы
Олимпиадалар
 
Аккредитация және рейтингілер
 
ТалапкерлергеМагистратура
және PhD

 

 

Білім берудегі сапаны қамта­ма­сыз ету жөніндегі қазақстандық тәуелсіз агенттік (БСҚА) рейтингісі соңғы бірнеше жыл бойы барлық мүдделі тараптарға, оның ішінде талапкерлер назарына да ақпаратты жеткізу мақсатында, өзіндік әлеуметтік зерттеулерді, мемлекеттік органдардың ресми ақпаратын, жоғары оқу орын­дарынан алынған деректерді пайдалана отырып, жоғары оқу орындары қызметінің түрлі аспектілерін зерделеу бойынша зерттеу жұмысын жүргізіп келеді.

2013 жылы академиялық көр­сеткіштер, сарапшылардың Білім берудегі сапа­ны қамтамасыз ету жөніндегі тәуел­сіз қазақ­стандық агенттік Қазақ­стан­ның үздік жоғары оқу орында­ры­ның жаңа РЕЙТИНГ-сі жарияланды.   

Бас институционалды рейтингіні есептеу әдістемесі құрамдас үш бө­лімге негізделіп: 1-ші сауалнама - бұл жоғары оқу орны академиялық ресурстарының сапасын баға­лау, оған 60% беріледі: бұл деректерді жоғары оқу орындары береді; 2-ші сауалнама - бұл жоғары оқу орын­дары қызметінің сапасын сараптау бағасы - 10%; бұл сарапшыларға жүр­гізілген сұрау нәтижесі; 3-ші сауалнама - бұл жұмыс берушілер мен мемлекеттік органдарға жүргі­зіл­ген әлеуметтік сұрау - 30%. Жо­ғарыда аталған үш бөлімнің нәти­желерін инте­гралды қо­сындысын анықтап, со­ған сәйкес жоғары оқу орында­ры­ның әрбір то­бына арналған рейтингілік орындар жарияланды.

Қазақстандағы жоғары оқу орындарының рейтингісін анықтауда 4 индикатор мен 32 критерий берілді, Білім берудегі сапаны қамта­ма­сыз ету жөніндегі қазақстандық тәу­ел­сіз агенттік (БСҚА) рейтин­гі­нің әдістемесі индикатор­лардың аш­ықтығы, релеванттылығы мен валидтілігімен айқындалды.

1 индикатор студенттер контин­ген­тінің сапалық құрамын көрсетіп, 7 критерийден, оның ішінде  1-ші критерий - жалпы студенттер санына шаққанда күндіз­гі оқу формасында білім алатын сту­денттердің үлесі. 2-ші критерий - жалпы студенттер санына шаққанда мемлекеттік білім тапсы­рысы негізінде оқитын студенттердің үлесі. 3-ші критерий - бұл студенттердің жалпы санына шаққанда магистранттар мен PhD докторанттарының үлесі, сонымен қатар масштабтау индексі және бас­қа да критерийлер пайдаланылды. Студенттердің оқу жетістіктері нәтижелері, студенттер­дің мемлекеттік аралық бақылау қорытын­дылары, студенттердің халықаралық және ұлттық конкурстардағы жеңісі үлкен рөл атқарады.

2 индикатор ЖОО оқытушыла­рының са­палық құрамы туралы ақ­парат беріліп, индикатор білім сапасына әсер ететін түрлі критерийлерді көрсетілді. Мұнда жоғары оқу орнындағы ғылыми дәрежесі мен атағы бар оқытушылар саны, «жоо үздік оқы­тушысы» грантына ие болған оқытушы­лар саны, еліміздің мемлекеттің наг­радаларын алған оқытушылар саны көрсетілді.

3 индикатор бойынша жоғары оқу орны­ның ғы­лыми-зерттеу және инно­вациялық әлеуеті көрсетіліп, ғылыми зерттеу­лердің қаржыландырылуына, Қазақ­стандағы, ТМД елдеріндегі ғылыми жарияланымдар мен шетелдің рейтингілік халықаралық ғы­лы­ми ба­сы­лымдарындағы мақалалар санына жете көңіл бөлінді. Инновациялық патенттер мен патенттер, ұлттық зертханалар мен технопарктердің бо­луы осы индикаторға кіретін ма­ңыз­ды критерийлер болып саналды.

4 индикатор халықаралық ын­тымақ­тастық деңгейі бойынша кр­и­терийлер студенттер мен оқыту­шы­лардың халықаралық алмасуының, Елбасының «Болашақ» стипен­дия­сын алған ЖОО бітірушілерінің са­лыс­тырмалы санын, шетелдік жоға­ры оқу ор­ындарымен бірлескен білім бағдарлама­ла­рының санын, 1 семестр бойы сабақ өту үшін ЖОО шақырған шетелдік профессор­лар­дың үлесін, білім алушы шетелдік студенттер үлесін көрсетеді. Сонымен қатар, жоғары оқу орнының ақ­параттық қамтамасыз етілу деңгейі көрсетіледі.  Осы критерийдің инди­ка­торлары сайттардың ақпараттық то­лығуын, веб-беттердің санын, құ­жат­тар­дың санын, жаңартылу жиілігін, сайтқа сілтеме жасалу және сайттың оқылу санын, дизайны мен навигацияның ыңғайлылығын, ақпа­раттың үш (қазақ, орыс және ағ­ыл­шын) тілдерінде берілуі көрсетілді.

Рейтингінің екінші және үшінші бөлім­дері бойынша сарапшылар мен жұмыс берушілер тарапынан жоғары оқу орнына баға берілді.

Жұмыс берушілерге сауалнама түрлі жол­дармен жүргізілді: пошта арқылы ми­нистр­лікке, еліміздің өң­ірлеріне, ұлттық компа­нияларға сауалнама жолдау, жергілікті орын­дардағы шағын және орта бизнес өкілдеріне сұрау жүргізу, телефонмен сауалнама жүргізу және е-mail жолдау арқылы жұмыс берушілерге сұрау жүргізілді.

Барлық үш сауалнаманың инте­грал­дық рейтинг нәтижелері www.nkaoko.kz/rating сай­тындағы бағыт­тар бойынша Қазақстанның үздік жоғары оқу орындарының Бас рейтингісі  берілді.

Сөйтіп, білім берудегі сапаны қамта­ма­сыз ету жөніндегі қазақстандық тәуелсіз агенттік (БСҚА) рейтин­гі­нің нәтижесінде Қазақстандағы жоғары оқу орындарының педагогикалық мамандықтар бойынша Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 1-орынды иеленді.  

 

Абай атындағы ҚазҰПУ-ның жиынтық кестесі

 

Рейтинг бойынша мамандық кестесі:

 

5B010900-Математика

 

5B011000-Физика

 

5B011200-Химия

 

5B011300-Биология

 

5B011800-Русский язык и литература

 

5В010100-Дошкольное образование и воспитание

 

5В010200-Педагогика и методика начального образования

 

5В010300-Педагогика и психология

 

5В010400-Начальная военная подготовка

 

5В010500-Дефектология

 

5В010700-ИЗО и черчение

 

5В010800-Физическая культура и спорт

 

5В011100 - Информатика

 

5В011400-История

 

5В011600-География

 

5В011700-Казахский язык и литература

 

5В012000-Профессиональное обучение

 

5В020300-История

 

5В030100-Юриспруденция

 

5В030200-Международное право

 

5В050300-Психология

 

5В050900-Финансы

 

5В060800-Экология

 

5В070300-Информационные системы

 

5В090200-Туризм