қазақша · русский · english
 
 
   Главная / Amanbayeva Makhabbat Batyrgalievna

Amanbayeva Makhabbat Batyrgalievna

 

Name, surname

Amanbayeva Makhabbat

Date of birth

18 January 1982

Education

1999-2004. Specialty «chemistry-biology», qualification "teacher of chemistry and biology" KazSWTTU;

2005-2007 MSc in specialty "6M011300-Biology" of Abai KazNPU;

2013-2016 Ph.D doctoral program in specialty "6D011300-Biology" of Abai KazNPU

Academic degree

Doctor of philosophy (PhD) in 6D011300-Biology, from May 16, 2017 (order No. 732)

Place of employment

2006-2008 Teacher of vocational school number 10 in Almaty;

2008-2010 Teacher of department of "Geography and environmental protection" Abai KazNPU;

2010-2013 Deputy dean on educational work of the "Geo-ecological" faculty, Abai KazNPU;

September 2016-present: the senior teacher of department of «Botany and General Biology" Abai Kaznpu;

Scientific interests

Methodology of formation of research activity of future biology teachers

Publications

1. Ғылым жетістіктері - биологиялық білім беру кеңістігінде. Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: Ұлағат, 2014.- 76 б. /Ж.Б.Чилдибаев, М.Б. Аманбаева.

2. Экологияны оқыту технологиясы. Оқу құралы. - Алматы: Қарасай, 2015.- 252 б./ Ж.Б.Чилдибаев, М.Б. Аманбаева.

3. A Faunistic study on Hemiptera: Heteroptera - Natural Regulators of the Mosquitos (the Culicidae) in the «Altyn -Emel» State National Natural Park, Kazakstan. //Journal of Animal and Veterinary advances. 14(6): 2015, ISSN:1680-5593. SJR_2014:0,176 (Scopus). - Pakistan, 2015. - P.167-174./ М. Amanbaeyeva, J. Childibayev, P. Esenbekova.

4. Модель методической системы организации развития исследовательской деятельности при подготовке будущих специалистов - биологов //Педагогикалық Ғылымдар Академиясы Хабаршысы. - №3(71). - Алматы, 2016. - Б. 60-66. / Аманбаева М.Б., Жаксыбаев М.Б.

5. «Алтын - Емел» мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің жартылай қаттықанаттылар (heteroptera) фаунасын зерттеу жұмысы бойынша мәліметтер/«Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары: инновация және тәжірибе» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Алматы, 14-15 қазан, 2016. - Б. 297-300./ Чилдибаев Ж.Б., Есенбекова П.А., Аманбаева М.Б.

6. Организация исследовательской деятельности студентов-биологов// Биология в школе. - №7.  -Москва, 2017. - С. 26-31 Импакт -фактор журнала в РИНЦ 0,467

7.  Methodology of research activity development in preparing future teachers with the use of information resources// // EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education. 13(11):7399-7410, ISSN:1305-8215. IF - 0,903, SJR_0,510, SNIP-1,062 (Web of Science).  - Turkey, 2017. - P.7400-7410./ М. B.Amanbaeyeva, A.D. Maimatayeva, Z.O.Unerbayeva, K.I. Shalabayev, S.V.Sumatokhin S.K.Imankulova, J.B. Childibayev

8. Теоретические основы  развития исследовательской деятельности при подготовке будущих специалистов-биологов/Материалы международной научно-практической конференции «Биологическое и экологическое образования: история, методика, практика». - Санкт - Петербург, 11 апрель, 2018. - С. 62-67./ М.Б. Аманбаева.

9. Особенности использования  информоционных технологий в современной образовательной среде/Материалы международной научно-практической конференции «Биологическое и экологическое образования: история, методика, практика». - Санкт - Петербург, 11 апрель, 2018. - С. 62-67./ Аманбаева М.Б., Улдахан Ш.

10. Faunistic study on heteropterans (Hemiptera: Heteropter) in the "Altyn-Emel" state national natural park// Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, 2018

Participation in research projects

 Participation in the university project «Биологиялық білім беруді ғылым жетістіктерімен ақпараттандыру»  (2014y.)

Working at the Department from:

From september 2017 to present - senior lecturer at the department of «Botany and General Biology"

Extracurricular activities

1. A member of the Dissertation Council of the Abai KazNPU protection and award of the degree of Doctor of Philosophy (PhD) on the profile (Natural Sciences and Geography)

2. Member of the Council of Young Scientists of Abai KazNPU

3. Adviser for 1-2 courses 6M011300 Biology students

Contact information

8 777 5929706;  amanbayeva@mail.ru


← Вернутся назад

 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler