қазақша · русский · english
   
List books a teaching staff

Ф И О

авторов  учебного пособия

Название  учебного пособия

Выходные данные

1

Мукашев К.М., Шоканов А.К.

Физические основы методов томографии.

Изд. КазНПУ им. Абая, 252 стр.

2

Рыстығұлова В.Б.

Рентген техникасы негіздері

Абай ат.ҚазҰПУ баспасы, 2012.252 б.

3

Истеков К.К.

Курс теоретической физики: Квантовая механика

26,7 уч.изд.л.  КазНПУ им.Абая  Алматы 2011

Издано в июне 2012года

4

Халықова Г.З.,

Қадырбаева Б.А.

«Компьютерде моделдеу негіздері». Оқу құралы

Абай атындағы ҚазҰПУ - Алматы: «Ұлағат», 2012. - 174 с.

5

Халықова Г.З.

Кеңесбаев С.М.

Электрондық оқыту құралдарын құру негіздері. Оқу құралы

Абай атындағы ҚазҰПУ - Алматы: «Ұлағат», 2012. - 160 б.

6

Сыдыков Б.Д.

Досмайлов Т.К., Ануарбекова Г.Ж.

 

Бағдарламалау

 

Оқуқұралы. Абай атындағыҚазҰПУ.  Алматы: Нұр-Принт, 2012. - 201 б.

 

7

Текесбаева Н

 

«Компьютерлік графика»

 

ТОО «Тандем»2012 год,180с.

 

8

Текесбаева Н

 

«Алгоритмизация и программирование»

 

ТОО «Тандем»2012 год,76с.

 

9

Анурбекова Г.

Тойганбаева Н.

 

 

Информатика

 

Оқу-әдістемелікқұрал.- Алматы: Абай атындағыҚазҰПУ, 2012.-245б.

 

10

Аскарова Г.А.

Жастардың әлеуметтік құзырлығын қалыптастыру:

Оқу құралы.-Алматы: КҚУ Ғылыми баспа орталығы,2012.-264б

11

Тюлепбердинова Г.А.

Текесбаева Н.А.

Тойганбаева Н.А.

Borland Delphi

Оқу құралы.-Алматы, 2012 жыл, 315 бет. Нурпринт баспа орталығы.

12

Б.Д.Сыдықов, Т.Қ.Досмайлов., Г.Ж.Ануарбекова

Бағдарламалау пәнінің тест сұрақтары

Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы, 2013 жыл, Нурпринт баспа орталығы.

13

Б.Д.Сыдықов, Т.Қ.Досмайлов.

Тесиовые вопросы по программированию

Учебно-методическое пособие, Алматы 2013 г. Нурпринт

14

Г.А.Тюлепбердинова, Р.К.Унайбаева, Ш.Т.Касымбаева

Алгоритмдеу және программалау тілдері

Оқу-әдістемелік құрал.-Алматы, 2013 жыл, Нурпринт баспа орталығы

15

Жунусова Л.Х.

Численные методы

Алматы., КазНПУ, 2013.-120 с.

16

Г.А.Аскарова, Р.А.Ергазина

Компьютерноемоделирование. Теория и практика

Алматы:НИЦ КОУ, 2013. - 256 с.

17

Г.А.Аскарова, Ордабаева Г.К.

MatLabпрограммалық жүйесі

Оқу құралы., Алматы: КҚУ ҒБО, 2013.-228 б.

18

Г.А.Тюлепбердинова

Сравнения численных результатов обратной задачи акустики

Алматы:Нурпринт, 2013. 184 с.

19

С.А.Омарова

Научно-педагогические основы совершенствования обучения курса информатики экономической ориентации

Монография, Алматы, 2013, Нур-принт.

20

Джанабердиева С.А.

Майлибаев И.Д.

Актаева Ж. (студент). (студенческий грант № 17 ректора КазНПУ им. Абая)

Білім беру жүйесіндегі математиканы оқытудың инновациялық әдістері

Оқу-әдістемелік құрал -Абай ат. ҚазҰПУ: «ИП Уатханов А.Ф.», 2012 - 72 бет.

21

Джанабердиева С.А.

Индивидуализация и дифференциация обучения / білім алушыларға арн. оқу-әдістемелік құрал

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

22

Джанабердиева С.А.

0қытуды даралау мен саралау / білім алушыларға арн. оқу-әдістемелік құрал

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

23

Джанабердиева С.А.

Жоғары оқу орынындағы оқытудың жаңа әдістері мен технологиялары / білім алушыларқға арн. оқу-әдістемелік құрал

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

24

Джанабердиева С.А.

Современные методы и технологии обучения в вузе / учебно-методический комплекс для обучающихся

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

25

Джанабердиева С.А.

Магистрлік зерттеу жұмысының ғылыми негіздері / білім алушыларқға арн. оқу-әдістемелік құрал

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

26

Джанабердиева С.А.

Жоғары оқу орнындағы математикалық білім берудің дидактикалық негіздері / білім алушыларқға арн. оқу-әдістемелік құрал

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

27

Джанабердиева С.А.

Математиканы бейінді оқытудың әдістемесі / білім алушыларқға арн. оқу-әдістемелік құрал

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

28

Джанабердиева С.А.

 

Научные основы магистерской исследовательской работы/ учебно-методический комплекс для обучающихся

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

29

Джанабердиева С.А,

А.Абдулла

Қазіргі мектептегі математикалық білім/ білім алушыларқға арн. оқу-әдістемелік құрал

Абай ат. ҚазҰПУ, 2012 - 100 бет

30

Кабулова А.Р.

Практикум по решению математических задач

учебное пособие КазНПУ имени Абая, 2012

31

Кабулова А.Р.

Методические основы решения математических задач

учебное пособие КазНПУ имени Абая, 2012

32

Кабулова А.Р.

Теория и методика обучения математике

учебное пособие КазНПУ имени Абая

33

Кабулова А.Р.

Қазіргізаманмектебіндематематикаданбілім беру

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

34

Коксалов К.К.,   Бекжигитова М.Т.

Сызықтықжәневекторлық алгебра. Аналитикалық геометрия элементтері

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

35

Бекжигитова М.Т.,           Бекжигитова Г.С.,              Нұрсейтова Д.Б.,        

Математика тарихындағыұлыесімдер

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

36

Бекжигитова М.Т.,           Бекжигитова Е.Т.,              Нұрсейтова Д.Б.,        

Элементар математика (Алгебра).

Анықтамалықматериалдар

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

37

Канлыбаев К.И.

Орта мектептің 9 - сыныбындаматематикаданжазбашаемтиханалуғақажеттітапсырмаларжинағы

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

38

Канлабаев К.И.,                Жантлеуов К.К.

Математикаданлогикалықесептер

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

 

39

Шалбаев Е. Б.,

Бекжігітова М.Т.

Математикалық талдау. 5В05111-Информатика мамандығы бойынша, қазақ және орыс тілінде.

Алматы, 2012. ЖС Тантеева» баспаханасы, Ақсай-4 ықшамауданы, үй 73/4.

40

Бекжігітова М. Т.

Нақты айнымалы функциялар теориясы. Математика мамандығы бойынша.

Алматы, 2012ж.,Абай атындағы ҚазҰПУ «Ұлағат» баспасы.

41

Бөлен А.

«Алгебра және сандар теориясы» и «Сандар жүйелері»

Білім алушыларға арналған оқу-әдістемелік кешен / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

42

Асқарова М.А

Геометрия.Планиметрия теориясы мен есептерді шешу әдістемесі

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

43

Асқарова М.А

Геометрия.Стереометрия  теориясы мен есептерді шешу әдістемесі

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

44

Асқарова М.А.,     Тыныспай А.Б

Күрделі есептерді шығару арқылы оқушылардың логикалық ойлауын дамыту (Арнайы курс трек конспектісі)

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

45

Асқарова М.А.,    Қаңлыбаев Қ.И , Көшербаева С.

Векторлар. Орта мектеп мұғалімдері мен студенттерге арналған оқу құралы

Оқу құралы / Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012.

46

Қаңлыбаев Қ.И , Сураншиева  З.Т.

Арифметика / Оқу құралы

Алматы: РБК, 2012.- 55 б.

47

Қаңлыбаев Қ.И

Стандартты емес тест есептері.

Алматы: РБК, 2012.-111 б.

29

Қаңлыбаев Қ.И

Жазықтықтағы геометрия / Оқу құралы

Алматы: РБК, 2012.-142 б.

48

Қаңлыбаев Қ.И

Кеңістіктегі геометрия.  / Оқу құралы.

Алматы: РБК, 2012.- 157 б.

49

Қаңлыбаев Қ.И

Математикадан мәтінді есептер.

Алматы: РБК, 2012.- 93 б.

50

Қаңлыбаев Қ.И

Орта мектептің 9-сыныбына жазбаша емтихан алуға қажетті тапсырмалар.

Алматы: РБК, 2012.-85 б.

51

Қаңлыбаев Қ.И

Математикадан тесттер жинағы

. Алматы: РБК,  2012.- 250 б.

52

Қаңлыбаев Қ.И

Математикадан логикалық есептер

Алматы: РБК, 2012.- 129 б.

53

Қаңлыбаев Қ.И

Математиканың формулалары

Алматы: «Информ-Арна»,. 2012.- 192 б.

54

Қаңлыбаев Қ.И

Векторлар

Алматы,: РБК. 2012.- 70 б.

 

 

578
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler