қазақша · русский · english
 
Оқу -әдістемелік қызмет
 
 

 

2018-2019 оқу жылына арналған докторанттардың диссертациялық жұмыс тақырыптары

 

2018-2019 оқу жылына арналған студенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыптары


2017-2018 оқу жылына арналған студенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыптары


2017-2018 оқу жылына арналған магистранттардың диссертациялық жұмыс тақырыптары


2017-2018 оқу жылына арналған докторанттардың диссертациялық жұмыс тақырыптары

 

Күндізгі бөлімде  оқитын студенттердің дипломдық жұмыстарының тақырыптары

1.«Геометриялық оптика негіздері» тақырыбына компьютерлік технологияны қолдану арқылы     оқу - әдістемелік материалдарын дайындау

2.«Жарықтың интерференциясы» тақырыбына   компьютерлік технологияны қолдану арқылы оқу - әдістемелік материалдарын дайындау

3.«Жарықтың дифракциясы» тақырыбына компьютерлік технологияны қолдану арқылы     оқу - әдістемелік материалдарын дайындау

4.«Жарықтың поляризациясы» тақырыбына компьютерлік технологияны қолдану арқылы  оқу - әдістемелік материалдарын дайындау

5.«Жарықтың дисперсиясы. Жұтылу және шашырауы» тақырыбына компьютерлік технологияны қолдану арқылы 

 оқу - әдістемелік матералдарын дайындау

6.48Cr атомдық ядроның колективтік күйлерінің қасиеттері

7.Самарий изотоптарының энергетикалық өтуін сиппаттау

8.Астрономия пәнінің негізгі тараулары (Электронды оқулық)

9.Оптика пәні бойынша электронды оқу құралын жасау

10.Молекулалық физика пәні бойынша электронды оқу құралын жасау

11.Дірілден қорғайтын жүйенің динамикасы

12.Су құпамындағы иондардың концентрациясын бағалау

13.Анолид пен католид суларының қасиеттерін зерттеу

14.Көкөніс құрамындағы нитраттарды  физикалық әдістермен азайту

15.Қоршаған ортаның радиациялық фонын бағалау

16.Айдың қозғалысын фотографиялық әдіспен зерттеу

17.Фотоэлектрлік құбылыстар туралы оқушының ғылыми көз қарасын қалыптастыру

18.Селен изотоптарының электрлік ауысуларының талдауы

19.Жазық пластина үлгілеріндегі  көміртегі   бөлшектерінің изотермиялық жағдайлардағы  жану үдерістерінің кинетикасын зерттеп, оқып - үйрену

20.Цилиндрлік үлгілердегі көміртегі  бөлшектерінің изотермиялық жағдайлардағы жану үдерістерінің кинетикасын зерттеп, оқып - үйрену

21.Сфералық  үлгілердегі көміртегі бөлшектерінің изотермиялық жағдайлардағы жану үдерістерінің кинетикасын зерттеп, оқып - үйрену

22.Ультрадыбысты диагностиканың физикалық негіздері

23.Рентген сәулесі өрісінің біркелкі еместігін өлшеу

 

Магистранттардың диссертациялық жұмыстарының тақырыптары

1-курс

1.Қылтүтіктіқуысты  жазық үлгілердегі диффузиялық дегидратациялық  үдерістердің механизмі мен кинетикасын зерттеп оқып-үйренуге арналган компьютерлік физикалық практикумды әзірлеу

2.Қылтүтіктіқуысты жазық үлгілердегі көміртегі бөлшектерінің жану үдерістерінің механизмі мен кинетикасын зерттеп оқып-үйренуге арналган компьютерлік физикалық практикумды әзірлеу

3.Молекулалық физика пәніндегі «Тасымалдау үдерістері» тақырыбын бейстатикалық термодинамиканың заманауи қағидалары тұрғысынан оқытудың ғылыми әдістемелік негіздері

4.Классикалық физика негізгдерінің қазіргі кездегі бейнеленуі

5.Кванттық физика негізгдерінің қазіргі кездегі бейнеленуі

6.Атом ядроларының нейтрондық резонанстарының тығыздығы

7.Идеальды емес энергия көзі бар жоғары дәрежелі беттермен шектелген жұдырықшалы механизмнің динамикасы

8.Идеальды емес энергия көзі бар ортогональды механизмнің жұмыс звеносындағы жүктің қозғалысы

9.Релаксацияланатын фундаментке арналған ротордың тербелмелі қозғалысын математикалық моделдеу

10.Серпімді тұтқыр жер қабатындағы дөңгелеу үйкелісін ескерген жағдайдағы дірілден қорғау қондырғысының мәжбүр тербелісі

11.Балласты газды кейбір көмірсутекті жүйелерінде механикалық тепе-теңдіктің орнықсыздығын зерттеу

12.Кейбір изотермдік көпкомпоненттік  газдар жүйесіндегі концентрациялық гравитациялық конвекцияны зерттеу.

13.Ядроларда нейтрондардың шашырауы бойынша есептерді шешуге Mathematica есептеуіш бағдарламасымен жұмфс істеу қабілетін құрастыру.

14.«Электроника негіздері» оқу-зертханалық моноблогында диодтарды зерттеу

15.Механика бөлімінен физикалық жүйелер мен процестерді модельдеуді зерттеу

16.«Физикалық процестерді компьютерлік модельдеу» оқу-әдістемелік құралын дайындау

17.Физиканы оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану  әдістемесі

2-курс

1.Бакалаврларға «Иондық кристалдар беттерінің атомдық күш микроскопиясы» пәнінен арнаулы  курс дайындау әдістемесі

2.«Наноқұрылымдық  материалдардың физика-химиялық аспектілері» арнаулы курсын дайындау

3.Фторопласт құрамының негізгі құрылымы туралы электрондардың сәулелену әсерін зерттеу

4.Көмірқышқыл газы болатын үшкомпоненттік қоспадағы диффузиялық араласуды зерттеу (Mathсad бағдарламасында)

5.Көпкомпонентті балласты газдар жүйесіндегі диффузиялық орнықтылық

6.Тарихи материалдарды пайдалану негізінде молекула - кинетикалық теорияны оқыту

7.Механиканы оқыту үдерісінде пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың әдістемелік шарттары

8.Тарихи материалдарды пайдалану негізінде электромагниттік толқындар теориясын оқыту технологиясы

9.Күн белсенділігін сараптау және күн жарқылдары бойынша мәлиметтер базасын құру

10. «Күн мен Күн жүйесінің физикасы»Курсы бойынша оқу-әдістемелік кешенін дамыту.

11. «Ядролық астрофизиканың қазіргі мәселелері» мамандандырылған курстың мазмұнын іске асыру үшін Rosat, XMM- Newton, Chandra халықаралық деректер базасынан деректерді жинау және талдау

12.Жұлдыздардағы ядролық реакциялардың өту механизмдері және олардың жулдыздардың сәулеленуіне әсері.

13.Электронды оқулықты ядролық астрофизика пәнін оқытуда қолданылатын инновациялық технологиялар

14.Сакталу заңдарының кеңістік пен уақыт симетриясымен Ньютон механикасындағы байланыстары

15.Композициялық күйде негізделген  фторопласт   құрылымы мен қасиеттерін зерттеу

16.Молекулалық физиканы оқыту үдерісінде пәнаралық байланыстарды жүзеге асырудың әдістемелік шарттары

17.Бинарлық газдар қоспасындағы диффузиялық араласуды зерттеуде оқытушылардың зерттеушілік құзыретін қалыптастыру

18.Иондалған  қатты денелердің  радиациялық ақауларын ЭЕМ-де  моделдеу

19.Жоғары дәрежелі айналу беттерімен шектелген теңселмелі тірекке орнатылған дірілден қорғайтын қондырғының екі өлшемді қозғалысы

 

 PhD докторанттарының диссертациялық жұмыстарының тақырыптары

1.ЖОО-да толқындық процесстер физикасын оқытудың дидактикалық ерекшеліктері

2.Педагогикалық ЖОО конденсацияланған күй физикасын зерттеуде бөлшектердің затпен өзара әрекеттесуін модельдеу

3.Педагогикалық жоғары оқу орындарында физика мамандарының фундаменталды даярлау сапасына масса тасымалдау мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің әсері.

38
 
 
 
 
Besucherzahler
 
Besucherzahler